فروش NieR: Automata از مرز 2.5 میلیون نسخه گذشت - خوب خوان