مدیر عامل گروه شرکت‌های شاتل: هیچ کم فروشی صورت نگرفته است - خوب خوان