اولین نسخه بتای عمومی macOS Mojave ،iOS 12 و tvOS 12 منتشر شد - خوب خوان