درس و تحصیل بیشتر و افزایش خطر نزدیک‌ بینی - خوب خوان