غلبه بر ترس، مهم‌ترین عامل موفقیت مدیران زن - خوب خوان