سیر تکامل آمازون، 22 سال پس از شکل‌گیری آن - خوب خوان