آپدیت ضد تقلب PUBG از نسخه پی سی بازی حذف شد - خوب خوان