آیا تحریم آنطور که جهرمی می‌گوید فرصت طلایی برای استارتاپ‌هاست؟ - خوب خوان