شبیه سازی بیشترین سرعت چرخش در آزمایشگاه - خوب خوان