یادی از یک اسطوره؛ آشنایی با شورولت کوروت C5-R، قهرمان استقامت و دوام - خوب خوان