سامسونگ برای اولین بار به سود اجرایی فراتر از 50 تریلیون وون دست یافت - خوب خوان