نشست جمعیت خیریه غدیر با آرش نراقی پیرامون «رابطه بیناشخصی» - خوب خوان